درصحن: در هفته ای که همه سرگرم هیجانات رسیدگی به طرح برجام در صحن علنی مجلس بودند، اکثریت نمایندگان مجلس رای به تغییر موادی از قانون انتخابات دادند تا نشان دهند در حساس ترین روزها نیز از انتخابات غافل نیستند و از هر راهی شده می کوشند ورود به مجلس را ساده تر کنند. آنها در آخرین اقدام با کاهش حداقل آرای لازم برای ورود به پارلمان در دور اول انتخابات، ورود به مجلس را برای خودشان و دیگران ساده تر کردند با مصوبه اخیر مجلس در مرحله اول انتخابات نامزدانی که بیشترین آراء و حداقل بیست درصد رای دهندگان را کسب کنند می توانند بلیت بهارستان را تهیه و برکرسی سبز مجلس تکیه زنند.