درصحن: کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان در واکنش به انتقاداتی که اخیرا از سوی دولت به این شورا وارد‌ شده است گفته دشمن خارجی شبهاتی را ایجاد می‌کند و عده‌ای ساده‌لوح و بدخواه داخل نظام با آنها همراهی می‌کنند. حسن روحانی و علی جنتی را می‌توان شاخص ترین منتقدان داخلی شورای نگهبان در هفته‌های گذشته دانست.