درصحن: هفته دوم خرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه بسر بردند تا ضمن رسیدگی به امور موکلین از فرصت تعطیلی یک هفته ای خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند. اما گویی برای آنها هیچ تبلیغاتی بهتر از به چالش کشیدن برنامه های اقتصادی، فرهنگی و خارجی دولت نیست. از این رو محور مصاحبه ها، نامه نگاری ها و سخنرانی های بیشتر نمایندگان، از رئیس گرفته تا نمایندگان کوچکترین شهرها متوجه برنامه های دولت بود. انتقاد نسبت به برنامه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی دولت به حدی رسیده که نشان می دهد اکثریت مجلس هیچ تناسبی با دولتی که دوسال پیش بیشترین رای را از مردم گرفته ندارد. گزارش در صحن از هفته دوم خرداد ماه را می شنوید: