در صحن: نمایندگان مجلس نهم یکشنبه گذشته، پس از یک هفته تعطیلی، فعالیت خود را در صحن علنی مجلس، از سر گرفتند. ارائه طرح سه فوریتی و پرخاشیه توقف مذاکرات هسته ای، احضار وزیر کشور به مجلس جهت بررسی چرایی حضور صدها هزار افغان در ایران، ابطال انتخابات شورای شهر کرج و آلونی توسط کمیسیون اصل نود مجلس و تذکرات متفاوت نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه، هفته ای پرتحرک را برای نمایندگان مجلس رقم زد.