عرصه سوم: در لایجه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۸ سهم ۱۸ وزارت خانه دولت از کل بودجه کشور ۲.۰۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از ۲۹.۰۶ به ۳۱.۰۷ درصد رسیده است. در این میان تغییر بودجه در برخی وزارت‌خانه‌ها ناچیز و در برخی همچون وزارت دفاع بسیار قابل توجه است.

وزارت خانه‌های کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و اطلاعات بیشترین افزایش درصد بودجه را داشته اند و وزارت‌خانه‌های دفاع، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان با بیشترین کاهش درصد بودجه مواجه بوده اند.

وزارتخانه بودجه۹۸- تومان نسبت به بودجه کل کشور در سال۹۸ بودجه۹۷ نسبت به بودجه کل کشور در سال۹۷ تغییر بودجه نسبت به سال گذشته
تعاون کار و رفاه اجتماعی ٤٣١٦٨٧٤٥٤۰۰۰۰۰ ۹.۰۱۹۳٪ ۳۲۵۶۵۰۷۰۱۰۰۰۰۰ ۷.۳۳۷٪ ۱.۶۸۲٪+
آموزش و پرورش ٤٥٨٣١٣٣٣٩۰۰۰۰۰ ۹.۵۷۵۶٪ ۳۶۲۴۹۷۰۴۷۰۰۰۰۰ ۸.۱۶۷۰٪ ۱.۴۰۸٪+
اطلاعات و امنیت ٥٨٢٥٨٣٠١۰۰۰۰۰ ۱.۲۱۷۲٪ ۴۴۵۳۲۸۱۶۰۰۰۰۰ ۱.۰۰۳٪ ۰.۲۱۳٪+
انرژی ٨٧٤٣٣٠٦٣۰۰۰۰۰ ۱.۸۲۶۸٪ ۷۲۴۴۴۴۷۱۰۰۰۰۰ ۱.۶۳۲٪ ۰.۱۹۴٪+
امور خارجه ٢٦٦٦٤٥٦٢۰۰۰۰۰ ۰.۵۵۷۱٪ ۱۸۵۶۶۰۵۲۰۰۰۰۰ ۰.۴۱۸۲٪ ۰.۱۳۸٪+
امور اقتصادی و دارایی ٢٠٣٦١٥٤٥۰۰۰۰۰ ۰.۴۲۵۴٪ ۱۷۵۱۴۸۹۲۰۰۰۰۰ ۰.۳۹۴۶٪ ۰.۰۳۰٪+
دادگستری ٤٨٠٦٤٦٦۰۰۰۰۰ ۰.۱۰۰۴٪ ۳۴۴۸۱۹۰۰۰۰۰۰ ۰.۰۷۷۶٪ ۰.۰۲۲٪+
علوم و تحقیقات و فناوری ١٦٦٦١٣٧٠۰۰۰۰۰ ۰.۳۴۸۱٪ ۱۴۸۱۰۳۱۶۰۰۰۰۰ ۰.۳۳۳۶٪ ۰.۰۱۴٪+
کشور ٩٤٠١٦١٩۰۰۰۰۰ ۰.۱۹۶۴٪ ۸۶۰۸۹۶۲۰۰۰۰۰ ۰.۱۹۴۰٪ ۰.۰۰۲٪+
نفت ١٣٣٦١٢٤۰۰۰۰۰ ۰.۰۲۷۹۲٪ ۱۶۰۵۹۲۷۰۰۰۰۰ ۰.۰۳۶۲٪ ۰.۰۰۸٪-
امور جوانان و ورزش ١١٦٦٥٦٥٨۰۰۰۰۰ ۰.۲۴۳۷٪ ۱۲۰۳۷۴۵۳۰۰۰۰۰ ۰.۲۷۱۲٪ ۰.۰۲۷٪-
فرهنگ و ارشاد اسلامی ١٤١٥٦١٦٠۰۰۰۰۰ ۰.۲۹۵۷٪ ۱۴۸۹۹۸۸۴۰۰۰۰۰ ۰.۳۳۵۷٪ ۰.۰۴۰٪-
جهاد کشاورزی ٢١٥٧٣٤٤٧۰۰۰۰۰ ۰.۴۵۰۷٪ ۲۲۸۹۱۷۰۸۰۰۰۰۰ ۰.۵۱۵۷٪ ۰.۰۶۵٪-
صنعت معدن و تجارت ٢٢٨٥٥٩٨١۰۰۰۰۰ ۰.۴۷۷۵٪ ۲۵۲۴۶۲۵۰۰۰۰۰۰ ۰.۵۶۸۸٪ ۰.۰۹۱٪-
ارتباطات و فناوری اطلاعات ٣٧٦٣٨٤٦٠۰۰۰۰۰ ۰.۷۸۶۳٪ ۳۹۰۵۸۴۵۹۰۰۰۰۰ ۰.۸۸٪ ۰.۰۹۳٪-
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ١٤٤٨٩٦٦٦٠۰۰۰۰۰ ۳.۰۲۷۳٪ ۱۴۴۴۲۳۷۴۶۰۰۰۰۰ ۳.۲۵۳٪ ۰.۲۲۶٪-
راه و شهرسازی ٨٣٨١٢٢٠١۰۰۰۰۰ ۱.۷۵۱۰٪ ۸۹۶۳۴۳۰۶۰۰۰۰۰ ۲.۰۱۹٪ ۰.۲۶۸٪-
دفاع و نیروهای مسلح ٣٥٩٧١٧٠٤۰۰۰۰۰ ۰.۷۵۱۵۶٪ ۷۲۳۳۱۳۵۵۰۰۰۰۰ ۱.۶۳۰٪ ۰.۸۷۸٪-

منبع:
قانون بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس
لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد دولت