درصحن: مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان خواستار حمایت دولت، مجلس و کارفرمایان برای تصویب و اجرای طرح بکارگیری زندانیان، خارج از محیط زندان شده و گفته: براساس این طرح، زندانی خارج از محیط زندان به کار گرفته می شود و شب ها به جای سکونت در زندان، در خانه خود و کنار خانواده می ماند.  به گفته رحیم مطهر نژاد باید به مددجویان اعتماد کرده و به آنها کار بسپارند تا این افراد و در نتیجه کل جامعه از آسیب‌ها در امان بمانند.

بحث مجازات های جایگزین زندان، مدتهاست در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دولت در دست بررسی است و هنوز ایده های جایگزین به تصویب نرسیده اند. آسیب های اجتماعی وارده به خانواده زندانیان، هزینه گزاف نگهداری مجرمان در زندان دو عامل مهمی است که مسوولان را به فکر استفاده از مجازات های جایگزین واداشته است.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان اما معتقد است می توان زندانیان را به کار واداشت و منافع مالی حاصله را به خانواده آنها داد تا از آسیب های اجتماعی در امان بمانند. به گفته رحیم مطهرنژاد، این بنیاد برای کار کردن زندانیان چهار روش را طراحی کرده است: به صورت اشتغال نشسته یعنی زندانیان همانجا در آسایشگاه صنایع دستی تولید می کنند، در اشتغال در محیط بسته هم از بند به کارگاه ها رفته و محصول تولید می کنند، در روش اشتغال نیمه باز هم براساس قوانین و مقررات، افراد در محیط های نیمه باز مانند باغ ها به کشاورزی، باغبانی و کار گلخانه ای مشغول می شوند، در این روش افراد به زندان باز نمی گردند و در همان محلات باقی خواهند ماند.

وی ادامه داد: اشتغال نوع چهارم رای باز است به صورتی که زندانیان با کمک دستگاه هایی مانند شهرداری در مناطقی از شهر فعالیت می کنند و شب ها به منازل برمی گردند، این بهترین و پیشرفته ترین نوع اشتغال برای مددجویان است؛ چرا که شب ها در منزل و نزد خانواده خود حضور دارد و خانواده هم از آسیب های اجتماعی دورتر می شود.