شهر من شورای من:  یک عرف رایج در برخی از کشورهای اروپایی، حفظ فاصله فیزیکی کافی از بانوان باردار بویژه در هفته‌هاى آخر بارداری است. بانوان باردار که از خدمات عمومی و کلی در دوران بارداری برخوردار هستند، هنگامی که در حال استفاده از مترو یا تراموا هستند علاوه بر اینکه در نشستن اولویت دارند، معمولا فاصله فیزیکی کافی از آنها نیز به عنوان یک عرف رعایت می‌شود. هدف از حفظ این فاصله پرهیز از هر نوع برخورد اتفاقی و آسیب رسیدن به مادر یا کودک اوست. شما نیز می‌توانید از اعضای شورای شهر خود بخواهید تا برای راحتی تردد زنان باردار اقدام کند.