درصحن: احمد جنتی،‌ محمد یزدی  دو فقیه شورای نگهبان و ابراهیم رئیسی معاون قوه قضاییه که در هیات پنج نفره مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان عضویت دارند برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره این مجلس ثبت نام کردند. قانون انتخابات مجلس خبرگان به اینها اجازه داده که هم داور باشند هم بازیگر. چنین اتفاقی تنها در شبه دموکراسی ایرانی امکان وقوع دارد که کسانی که بر انتخابات نظارت دارند خودشان هم کاندیدای همان انتخابات باشند..