اعضای اصلی:

۱- عباسعلی سلیمانی
۲- سید محمد شاهچراغ
۳- غیاث الدین طه محمدی
۴- سید علی اصغر دستغیب
۵- علی فلاحیان
۶- علی احمد سلامی
۷- سید ابراهیم سید حاتمی

اعضای علی البدل:

۱- سید عبد الهادی حسینی شاهرودی
۲- حسن نمازی