اعضای اصلی:

۱- حسن روحانی
۲- محسن كازرون
۳- عبد المحمود عبداللهی
۴- محمد تقی پورمحمدی
۵- حسن ممدوحی
۶- غلامعلی نعیم آبادی
۷- سید محمود علوی
۸- سید مجتبی طاهری خرم آبادی
۹- هاشم هاشم زاده هریسی

اعضای علی البدل:

۱- محمد حسین احمدی شاهرودی
۲- سید محمد واعظ موسوی