Posts tagged شورایعالی استانها


گزارش خبری

شورایعالی استانها در حال رایزنی با دولت برای تملک ساختمان قدیمی مجلس
پارلمان محلی، جایگزین مجلس قدیم

درصحن- شوراها: اعضای شورایعالی استانها، با گردهمایی در ساختمان قدیمی مجلس، هیات رئیسه این شورا را برگزیدند. آنها رای به تداوم ریاست مهدی چمران رئیس …

Read more 0 Comments
Share