Posts tagged روزنامه قانون مجلس کمیسیون ها


از رسانه‌ها

ضرورت های پخش تلويزيوني جلسات کمیسیون های مجلس

روزنامه قانون- علیرضا شاکر: حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ یک هفته پس از آنکه جان کری و ارنست مونیز وزرای امور خارجه و انرژی ایالات متحد‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل نمایند‌‌‌‌‌‌‌گان …

Read more 0 Comments
Share