پست های برچسب زده شده با دموکراسی


یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۲)
شوراها و لوازم دموکراسی

درصحن-شوراها- مرتضی کاظمیان: تمرکززدایی و تعمیق مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی و اداره امور از مبانی سامان‌یافتن شوراهاست؛ مقوله‌هایی که به‌مثابه اصول نظام دموکراتیک قابل …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share