شهر من شورای من: حاشيه نشينى يكى از چالش هاى مديريت شهرى، به ويژه در شهرهاى بزرگ ايران است. در كنار بحث ساماندهى و اسكان حاشيه نشين‌ها، مساله آموزش، سواد آموزى و بهداشت آنها نيز اهميت زيادى دارد. شيوع اعتياد و تولد فرزندان بدون هويت ميان خانواده‌های حاشيه نشين نشان از اهميت آموزش‌هاى لازم به اين قشر از جامعه دارد. ايجاد پايگاه‌هاى سلامت و ترك اعتياد از جمله وظايف شوراهاى شهر و روستا در قبال اين گروه‌هاى آسيب پذير است. هم چنين ايجاد پايگاه‌هاى بهداشتى به منظور آموزش راه‌هاى جلوگيرى از باردارى و در اختيار قرار دادن لوازم بهداشتى براى اين منظور، اهميت زيادى دارد. كنترل مديريت مساله حاشيه نشينى توسط مديران شهرى مى تواند از بروز بسيارى از آسيب‌هاى اجتماعى جلوگيرى كند. از نمایندگان خود در شوراها بخواهید تا مسائل حاشینه‌نشینان را در اولویت‌کاری خود قرار دهند.