شهر من شورای من:  فساد ادارى و فساد در توزيع بودجه يكى از مشكلاتى است كه شوراهاى شهر با آن مواجه هستند. مشكل ديگر فقدان مكانيزم‌هاى موثر براى نظارت شورا بر نحوه هزينه كرد بودجه در شهردارى‌ها است. برخى از شهردارى‌ها در اين زمينه شفاف عمل نمى‌كنند. به طور مثال در حادثه آتش سوزى ساختمان پلاسكو بحث كمبود تجهيزات آتش نشانى مطرح شد. در اين ميان برخى شهردارى را به عدم پرداخت بودجه كافى به سازمان آتش نشانى متهم كردند. به نظر مى‌رسد كه بوروكراسى ادارى و فساد از مهمترين دلايل عدم توزيع مناسب بودجه است. شهروندان می‌توانند در هنگام کارزار انتخاباتی، کاندیداهای شوراها را به شفافیت فراخوانده و پس از انتخابات با پرسش‌گری و پی‌گیری مداوم خواستار نظارت عمومی بر نحوه تخصیص بودجه‌ها شده و مانع از گسترش فساد‌ در شهرداری‌ها شوند.