درصحن: حمله به صورت دختران جوان با اسید بعنوان یک پدیده شوم و بی تفاوتی مسولین کار را به جایی رسانده که جمعی از نمایندگان مجلس با ارایه طرحی یک فوریتی خواستار مقابله با آن و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن شده است. این طرح اعلام وصول شده ولی هنوز فوریت طرح مورد بررسی  قرار نگرفته است.