در صحن: تا انتخابات عنوان پادکست هفتگی در صحن از رویدادهای مربوط به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان است که اسفند ماه سال جاری بصورت همزمان برگزار خواهد شد. گزارش در صحن از رویدادهای مربوط به انتخابات در هفته اول شهریور را بشنوید: