در صحن: کشاندن وزرای دولت روحانی پای میز استیضاح، هر چند در ظاهر با مخالفت هیات رئیسه مجلس کلید خورده، اما گویی با عزمی راسخ در حال پیگیری است. هفته چهارم خردادماه اگرچه مجلس، تمام وقت، مشغول کار روی «طرح استانی کردن انتخابات» بود اما این دلمشغولی سبب نشد تا ذره ای از کشمکش نمایندگان با اعضای کابینه حسن روحانی، کاهش یابد. تیم استیضاح کننده فانی بی توجه به جریان جاری در صحن علنی، تلاش اش را برای کشاندن فانی به صحن علنی مجلس و قراردادن اش در موقعیت استیضاح ادامه داد، تا برغم مخالفت ظاهری اعضای هیات رئیسه، استیضاح فانی در دستور کار مجلس قرار گیرد. گزارش هفتگی مجلس را از پادکست درصحن می شنوید: