اعضای اصلی:

۱- محمد رضا مهدوی كنی(مرحوم)
۲- قربانعلی دری نجف آبادی
۳- سید هاشم حسینی بوشهری
۴- سید محسن خرازی
۵- علی موحدی كرمانی
۶- سید محمود هاشمی شاهرودی
۷- سید ابراهیم رییسی
۸- محمد یزدی
۹- محسن قمی
۱۰- محسن مجتهد شبستری
۱۱- مرتضی مقتدایی

اعضای علی البدل:

۱- ابوالقاسم وافی
۲- اسد الله ایمانی
۳- غلامعلی نعیم آبادی
۴- سید علی شفیعی
۵- محسن حیدری