اعضای اصلی:

۱- محسن قمی
۲- سید ابراهیم رییسی
۳- احمد بهشتی
۴- علی رازینی
۵- محسن كازرون
۶- محمد حسین احمدی شاهرودی
۷- سید محمود علوی
۸- محمد تقی واعظی
۹- محمد بهرامی خوشكار
۱۰- علی اسلامی
۱۱- هاشم هاشم زاده هریسی

اعضای علی البدل:

۱- حسن عالمی
۲- حسن نمازی
۳- غیاث الدین طه محمدی
۴- علی معلمی