کانون نمایندگان ادوار مجلس متشکل از نمایندگان هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، ششم اردیبهشت میزبان علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس چهارم و پنجم بود تا او را به شرکت در انتخابات مجلس دهم تشویق کند. ولی ناطق آنها را به مجلسی از نیروهای معتدل هر دو جریان دعوت کرد و گفت حجت شرعی برای حضور در انتخابات ندارد.

Share