فروردین ۹۶ – مجلس دهم

مخالفت نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم و حذف این ماده

Share