Posts tagged نظام آموزشی


یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۴)
نارسایی‌های فرهنگی و آموزشی، نشانه غفلت شوراها

درصحن-شوراها- مرتضی کاظمیان: یکی از وظایف شوراها بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های فرهنگی و آموزشی است. شوراها به‌واسطه‌ی اطلاع از متن کمبودها و …

Read more 0 Comments
Share