پست های برچسب زده شده با مهاباد


شهروند-خبرنگار

انباشت بدهی های شهرداری مهاباد و تحمیل فشار اقتصادی به کارکنان
شش ماه زندگی بدون دریافت حقوق

درصحن-شوراها- کوێستان شادمانی: مهاباد زمستان سردی را تجربە می کند. مبلغ قبض گاز سر بە فلک کشیدە است، چراکە تصاعدی حساب می شود. سرمای بیشتر، …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share