پست های برچسب زده شده با تحقیقات محلی


از رسانه‌ها

تحقیقات محلی د‌رباره نامزد‌های انتخاباتی قانونی نیست

روزنامه قانون- بهمن کشاورز،‌ حقوقدان: د‌ر مورد‌ تصمیم اخیر شورای نگهبان مبنی بر تحقیقات محلی از کاند‌ید‌ای نمایند‌گی مجلس شورای اسلامی چند‌ نکته وجود‌ د‌ارد‌ …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share