شهر من شورای من: در شهرهای توسعه یافته اروپا کالسکه بچه، حق و تکلیف متفابل شورای شهر و مادران است. از یک طرف شورای شهر و شرکت های حمل و نقل درون شهری زیر نظر آنها موظف هستند که سطوح خیابان ها و پیاده روها و ورودی و خروجی اتوبوس ها و متروها و تراموا ها را به گونه ای آماده کنند که مادران همراه با کالسکه نوزاد و کودکان، قادر به استفاده از این اماکن و وسایل باشند.در طرف مقابل در بسیاری از شهرهای توسعه یافته اروپایی مادرانی که از کالسکه یا ساك هاى حمل نوزاد ايمن و مطمئن استفاده نکنند به لحاظ عرفی با واکنش منفی سایر شهروندان و در صورت احتمال آسیب نوزاد با جرایم و مجازات های قانونی احتمالی روبرو می شوند. تا چه میزان شورای شهر شما برای ارائه  خدماتی از این دست اقدام کرده است؟ می‌توانید این گونه مطالبات را با آنها در میان بگذارید و از آنها بخواهید که بستر مناسب برای تردد افراد با کالسکه را فراهم کنند.