استان فارس
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
ممسنی / رستم
داراب / زرین شهر
فیروزآباد / فراشبند /قیر و کارزین
مرودشت
جهرم
فساعلیرضا فیروزیتایید
مرودشت
نیریز / استهبان
شیرازمصطفی معینردجعفر قادریتاییدعلی اکبر زمردی
شیرازمسعود رضاییتایید
شیرازفرج اله رجبیتایید
شیرازعلی اکبریتایید
شیرازمهدی شیخ موحدتایید
شیراززینب بحرینیانصراففریدون عباسیتاییدمصطفی امیری
شیرازعلیرضا فیروزیرداحمد رضا دستغیبتاییدملیحه فریدفر
شیرازرامین حسینیرد
شیرازمحمود رضاییرد
شیرازحجت اله شرفیرد
شیرازغلامحسین بردباررد
شیرازمحمود حسن پوررد
شیرازمجتبی روستارد
شیرازبهاره مجیدیرد
کازرون
لامرد / مهرغلامعباس زارعیمحسن علویتاییدبهرام طاهریرد
لامرد / مهررضی حسینی المدنیردموسی موسویقاسم مقیمیرد
لامرد / مهرمحمد باقر عامرنیارد
لامرد / مهراسدالله برزگر
سپیدان
آباده / بوانات
سروستان / کوار / خرامه
لارستان / خنج / گراش
اقلید