استان اصفهان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
اصفهانمرتضی مبلغرد حسن کامرانتاییدمریم ملک پورتایید
اصفهانقدرت الله نوروزیرد نیره اخوانتایید
اصفهانعلی یارمحمدیانرد مجید نادرالاصلیتایید
اصفهانعلی اکبر ابرقویی نژادرد مجتبی خیام نکوییتایید
اصفهانمحمد آقاییرد حمید رضا فولادگرتایید
اصفهاننسرین صحراییانرد احمد سالکتایید
اصفهانکمال جلال الدینیرد عباس مقتداییتایید
اصفهانمینو خالقیتاییدمجید عاملیانتایید
اصفهاناحسان کیان ارثیتاییدمصطفی طباطبایی نژادتایید
اصفهانحیدرعلی عابدیتاییدعلیرضا پرهامتایید
اصفهانناهید تاج الدینتایید
اصفهاننرگس کشتی آرائیتایید
اصفهانفرید صلواتیرد
اصفهانمسعود حمیدیتاییدکمال حیدریتایید
اصفهاناکرم مصوری منشرد
اصفهانمحمد حججیتایید
اصفهانآجدانیتایید
بویین میاندشت / فریدونشهر / / فریدن /چادگانمحمد علی اسفنانیعلی بهرامی
بویین میاندشت / فریدونشهر / / فریدن /چادگانعلی ابراهیمی
بویین میاندشت / فریدونشهر / / فریدن /چادگانمجید محمد شریفی
بویین میاندشت / فریدونشهر / / فریدن /چادگانحسین محمد صالحی
بویین میاندشت / فریدونشهر / / فریدن /چادگاننصیر محمدی
بویین میاندشت / فریدونشهر / / فریدن /چادگانابراهیم فولادی
نطنز / بخش قمصرمحمود علیزاده طباطباییردمحمد فیروزی رد
خمینی شهرمحسن صرامی فروشانردحسین قورچانیردا
لنجانعلی محمد نمازیردمجید منصوری رد
شهرضا / دهاقان
مبارکه
کاشان / آران و بیدگلاحمد جهانتابمحمد چتری
کاشان / آران و بیدگلمحمد حسن قدیری ابیانیهعباس انصاری تبار
کاشان / آران و بیدگلجواد ساداتی نژادروح الله حسینی کاشانی
کاشان / آران و بیدگلعباسعلی منصوریمهدی موسوی
کاشان / آران و بیدگلعلی روحانیاحمد مصطفوی کاشانی
کاشان / آران و بیدگلحسین فخره
اردستانصادق طباطبایی نژادجواد زارع
اردستاناحمد بخشایشرد
گلپایگان / خوانسار
نایین / خور و بیابانک
فلاورجان
سمیرمسکینه عمرانیزهرا محرابی
سمیرمعباس باغبانیانعلی محمدی
سمیرمغلامعباس رسولی
سمیرمعبدالحمید محمدی
سمیرمرسول عسگریانی
سمیرمعباس اسفندیاری
سمیرمبنیامین تورانیان
سمیرمحسن نوریان
سمیرمرحمت الله زرگری
سمیرمحسام الدین عاملی کاشانی
مسیحیان ارمنی جنوب ایران
نجف آباد / تیران و کرون
حوزه انتخابیه