درصحن: پس از اظهارنظر حسن روحانی و انتساب تصمیم فیلترینگ تلگرام به بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور، فردا نوبت نمایندگان مجلس است که پس از یک دوره تعطیلات طولانی نسبت خود را با جریان محدود کننده گردش اطلاعات در کشور تعیین کنند. رحیی جهان آبادی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این باره می‌گوید:

فیلتر تلگرام براساس رای صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رای صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند. علیرضا رحیمی دیگر نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت رای نمایندگان می‌گوید: «در جلسه فردا، رئیس مجلس برای اطلاع سران قوا از واقعیات جامعه فیلترینگ تلگرام را در صحن رای گیری کند… رئیس مجلس وظیفه دارد از حقوق ملت به شایستگی دفاع کند.»