درصحن: اعضای فراکسیون امید (اصلاح طلبان) مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی در پی شفاف و علنی شدن آراء نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ها، لوایح، استیضاح و رای اعتماد وزراء هستند. سید فرید موسوی با بیان این خبر گفته: «این حق مردم است که از رای نمایندگان خود مطلع باشند.»

در حال حاضر جلسات مجلس علنی است اما آراء آنها الکترونیکی و مخفی است. پیش از این در جریان بررسی طرح ها و لوایح، آراء براساس قیام و قعود اخذ می شد و برای خبرنگاران و ناظران پارلمان تا حدودی تشخیص آراء موافقین و مخالفین مشخص بود ولی در برخی موارد حساس مثل رای اعتماد وزراء و استیضاح، آراء درون گلدان ها ریخته می شد و کشف نمایندگان موافق و مخالف ممکن نبود. با انتقال نمایندگان از ساختمان قدیم به جدید، رای گیری نیز الکترونیکی شد. در این شیوه کلا رای نمایندگان مخفی است و کسی از موافقت یا مخالفت نمایندگان مطلع نمی شود بلکه مجموع آراء اعلام می شود.

شفاف بودن آراء نمایندگان یکی از اصول شفافیت مصوب سازمان بین المجالس است که در مجلس ایران رعایت نمی شود.

سید فرید موسوی در توضیح گفته: این طرح توسط محمد جواد فتحی عضو حقوقدان فراکسیون امید مجلس به همراه جمع دیگری از نمایندگان در حال تدوین است.