درصحن: حضور محمد رضا عارف رهبر فراکسیون امید و محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم و وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد، انتخابات هیات رئیسه این کمیسیون را با حساسیت هایی مواجه کرده بود. محمد رضا عارف که ریاست مجلس را به علی لاریجانی واگذار کرده و از پذیرش ریاست مرکز پژوهش های مجلس نیز سرباز زده بود، در انتخابات ریاست کمیسیون آموزش نیز اعلام نامزدی نکرد تا میدان برای زاهدی جهت تمدید دوران ریاست اش بر این کمیسیون مهیا شود. او در حالی با ۱۳ رای به ریاست کمیسیون انتخاب شد که رقیب اش محمد قمی تنها ده رای را از آن خود کند تا روشن شود که علاوه بر اصولگرایان، نمایندگان اقلیت های مذهبی یا نمایندگان مستقل مجلس نیز به او رای داده اند، چراکه در نگاهی به تعلق نمایندگان این کمیسیون به فراکسیون های سیاسی،‌ ترکیب کمیسیون ۱۰ در برابر ۹ به نفع اصولگرایان است. مستقل ها دو کرسی و اقلیت های مذهبی نیز دو کرسی در این فراکسیون دارند تا عدد کل کمیسیون به ۲۳ نفر برسد.

اعضای کمیسیون در جلسه روز یکشنبه سی ام خرداد ۹۵ هیات رئیسه کمیسیون برای سال اول  و در جلسه روز ۱۶ خرداد ۹۶، هیات رئیسه سال دوم را به این شرح انتخاب کردند:

سال چهارم سال سوم سال دوم

سال اول

محمد مهدی زاهدی (اصولگرا) محمد مهدی زاهدی (اصولگرا) رئیس
داود محمدی (امید) داود محمدی (امید) نایب رئیس اول
قاسم احمدی لاشکی (مستقل) محمود نگهبان سلامی (مستقل) نایب رئیس دوم
فریده اولاد قباد (امید) علیرضا سلیمی (اصولگرا) دبیر اول

غلیرضا سلیمی (اصولگرا)

فاطمه سعیدی (امید) دبیر دوم
 حمایت میرزاده ( امید)  حمایت میرزاده (امید)

سخنگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به این ترتیب هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات با ترکیبی از نمایندگان هر سه فراکسیون عمده مجلس (اصولگرا، امید و مستقل ها) تشکیل شد. اگرچه اکثریت ترکیب کمیسیون را نمایندگان فراکسیون امید تشکیل می دهند ولی واگذاری ریاست کیسیون به یک نماینده اصولگرا،‌ در ظاهر پیروزی در انتخابات هیات رئیسه از آن اصولگرایان بوده است. این ترکیب در سال دوم با تغییراتی اندک ابقاء شد.

کمیته های تخصصی کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش برای انجام ماموریت های محوله، پنج کمیسیون تخصصی دارد. اسامی و ترکیب هیات رئیسه کمیته ها به این شرح است:

۱- کمیته علوم،‌ تحقیقات و فنآوری

رئیس: اسفندیار اختیاری کسنویه، اقلیت ها

اعضاء: محمد رضا عارف،‌ علیرضا سلیمی، کارن خانلری، اسفندیار اختیاری و ضیاءالله اعزازی.

۲– کمیته آموزش عالی و علوم پزشکی

رئیس: حبیب اله دهمرده، اصولگرا

اعضاء: محمود صادقی، قاسم احمدی لاشکی، حبیب‌الله دهمرده، سیدجوادساداتی‌نژاد و محمد باسط درازهی.

۳- کمیته آموزش و پرورش

رئیس: محمد بیرانوندی، امید

اعضاء: فریده اولادقباد، فاطمه سعیدی، سیدمحمد جواد ابطحی، محمد بیرانوندی و فرهاد فلاحتی.

۴- کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی

رئیس: حجت السلام محمد باقر عبادی، اصولگرا

اعضاء: سیدمحمدباقر عبادی، محمدمهدی زاهدی و داود محمدی.

۵- کمیته مهارتی

رئیس: اسدالله عباسی، اصولگرا

اعضا: محمود نگهبان سلامی، اسدالله عباسی و سیدحمایت میرزاده

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به این شرح است:

حوزه انتخابیه فراکسیون سمت در کمیسیون
۱ محمد رضا عارف نماینده تهران امید
۲ داود محمدی نماینده تهران امید نایب رئیس اول هیات رئیسه
۳ محمود صادقی نماینده تهران امید
۴ فاطمه سعیدی نماینده تهران امید دبیر دوم هیات رئیسه
۵ فریده اولاقبا نماینده تهران امید
۶ محمد قمی نماینده کوهدشت امید
۷ محمد بیرانوندی نماینده خرم آباد امید رئیس  کمیته آموزش و پرورش
۸ سید حمایت میرزاده نماینده گرمی امید سخنگوی کمیسیون
۹ محمد باسط درازهی نماینده سراوان امید
۱۰ قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر مستقل
۱۱ محمود نگهبان سلامی نماینده خواف مستقل نایب رئیس دوم هیات رئیسه
۱۲ محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان اصولگرایان رئیس کمیسیون
۱۳ جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده رشت اصولگرایان
۱۴ علیرضا سلیمی نماینده محلات اصولگرایان دبیر اول هیات رئیسه
۱۵ سید جواد ساداتی نژاد نماینده کاشان اصولگرایان
۱۶ ضیاء اله اعزازی ملکی نماینده بناب اصولگرایان
۱۷ سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر اصولگرایان
۱۸ سید محمد باقر عبادی نماینده بیرجند اصولگرایان رئیس کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی
۱۹ فرهاد فلاحتی نماینده قائنات اصولگرایان
۲۰ اسداله عباسی نماینده رودسر اصولگرایان رئیس کمیته مهارتی
۲۱ حبیب اله دهمرده نماینده زابل اصولگرایان رئیس کمیته آموزش عالی و علوم پزشکی
۲۲ کارن خانلری نماینده ارامنه شمال اقلیت مذهبی
۲۳ اسفندیار اختیاری کسنود نماینده زرتشتیان اقلیت مذهبی رئیس کمیته علوم،‌ تحقیقات و فنآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدوده فعالیت

کمیسیون آموزش و تحقیقات در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه‏اى، آموزش عالى، تحقیقات و فناورى وظایف محوله را انجام می دهد.