درصحن- شوراها: اعضای راه یافته به شورای شهر تهران، هیات رئیسه موقت را براساس سن منتخبان برگزیدند. براین اساس مرتضی الویری به ریاست و احمد مسجد جامعی و شهربانو امانی بعنوان نواب رئیس و حجتی و بهاره آروین بعنوان منشی های هیات رئیسه برگزیده شدند. شورای پنجم تهران به صورت رسمی فعالیت خود را از نیمه مرداد ماه آغاز خواهد کرد.

تشکیل هیات رئیسه سنی برای برگزاری جلسات غیررسمی و انجام هماهنگی های مقدماتی صورت گرفته است. هیات رئیسه دائم شوراها پس از تایید اعتبار نامه اعضاء و تشکیل رسمی شورای پنجم تشکیل خواهد شد. به گفته شهربانو امانی نایب رئیس شورای تهران، در اولین جلسه غیر رسمی شورای پنجم، تمام اعضای شورا حضور داشته اند.

ترکیب شورای شهر تهران به نسبت دوره چهارم کاملا تغییر کرده و تنها احمد مسجد جامعی و محمد سالاری از شورای چهارم مجدد رای آورده اند. مابقی اعضای شورای چهارم موفق به کسب آراء لازم نشدند. اکثریت شورای تهران در سه دوره گذشته در اختیار اصولگرایان بود ولی در این دوره تمامی اعضاء اصلاح طلب هستند که با حمایت لیست امید به شورا راه یافته اند.