شهرمن-شورای من: کمتر از ۴ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید. سعی کنید به هنگام انتخاب کاندیداها تخصص و دانش آنها را در نظر گرفته و از ورود افراد بدون تخصص و برنامه به شورای شهر خود جلوگیری کنید.