درصحن- شوراها: احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران از بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و شرکت های وابسته به مدیریت محمد باقر قالیباف شده و گفته: ساختار شهرداری باید تغییر کند تا یک نفر نتواند به جای قانون تصمیم گیری و رویه سازی کند. به گفته مسجد جامعی اسناد رسمی از بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری حکایت می کند ولی رقم واقعی بدهی شهرداری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته مسجد جامعی با اصلاح ساختارها می توان شهر را ارزان تر اداره کرد ولی قالیباف برای تامین هزینه های شهر، تهران را به برج سازان پیش فروش کرده است. او گفته لغو مجوز فروخته شده تراکم ها بدون بازپرداخت پولی که دریافت شده ممکن نیست.

مسجد جامعی تدوین دو محدودیت برای شهردار را الزامی عنوان کرده است: نخستین مساله این است شهرداری به عنوان دستگاهی که پول و امکانات فراوانی در اختیار دارد، نبایستی شهرداران بیش از دو دوره انتخاب شوند. دوم اینکه شهردار نتواند از شهرداری به رئیس جمهوری برود و بر کرسی رئیس جمهور تکیه بزند.