درصحن: معاون امور زنان رئیس جمهور از تلاش زنان برای فهم تعریف رجل سیاسی از منظر شورای نگهبان خبر داده و گفته آنقدر از شورای نگهبان سوال می‌کنیم تا تعریف خود را از رجل سیاسی بیان کنند. ملاوردی از نمایندگان مجلس خواسته است که شورای نگهبان را به ارائه تعریف این واژه وادار کنند.

«رجل سیاسی» از شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری است ولی هنوز پس از ۳۸ سال از تعیین این شرط در قانون اساسی، کسی نمی داند رجل سیاسی کیست؟ چراکه شورای نگهبان در هر دوره از انتخابات هرآنکس را که دوست داشته تایید صلاحیت کرده است. خیلی ها در یک دوره تایید و در دوره ای دیگر رد‌صلاحیت شده اند مثل محمد غرضی، و خیلی ها با سوابق مشترک اعلام کاندیداتوری کرده اند که صلاحیت یکی تایید و صلاحیت دیگری رد شده است.

به گفته ملاوردی نه تنها زنان مایل اند که بدانند رجل سیاسی کیست، بلکه کاندیداهای مرد نیز نمی‌دانند این واژه به چه طیفی از مدیران تعلق دارد.

اعلام کاندیداتوری ۱۶۳۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری، با اعتراض اعضای شورای نگهبان روبرو شد ولی آنها هنوز متقاعد نشده اند تا به جای اعتراض به کاندیداتوری های فله‌ای، واژه رجل سیاسی را تعریف کنند تا ثبت‌نام ها محدود به کسانی شوند که در این دایره می‌گنجند.