شهرمن شورای من: لزوم ورود افراد متخصص به شوراها مدتى است مورد توجه قرار گرفته است. حادثه پلاسکو توجه‌ها را به اهمیت حضور افراد متخصص در زمینه مدیریت شهرى در شوراها، جلب کرد. سیل هفته گذشته آذربایجان نیز بار دیگر اهمیت این موضوع را یادآور شد. رسانه‌ها طى ماه‌هاى گذشته و با نزدیک شدن زمان انتخابات شوراها، تلاش دارند تا آگاهى عمومى نسبت به نقش شوراها را افزایش دهند تا مردم افرادى را انتخاب کنند تا دغدغه اصلى آنها نظارت و سیاست‌گذارى در اداره شهر باشد.
از طرفى این انتقادات، جریانات سیاسى را وادارمى‌کند تا در چینش کاندیداهاى خود به این مساله توجه بیشترى داشته باشند. علاوه بر تخصص، حضور افرادى اخلاق‌مدار با احساس مسئولیت در شوراهاى شهر و روستا مى‌تواند از بروز فساد در مجموعه مدیریت شهرى جلوگیرى کند.