درصحن- شهرمن، شورای من: حضور نیروهاى کار غیر ایرانى به خصوص در شهر هاى مرزى، گاهى براى مردم منطقه مشکلاتى را ایجاد مى کند. یکى از این مشکلات، ایجاد تضاد فرهنگى است. چگونگى و نحوه حضور این نیروها باید کنترل شده باشد تا از یک سو به بافت فرهنگى و اجتماعى منطقه لطمه نزند و از سوی دیگر موجب سو استفاده از نیروهای کار غیر ایرانی نشود. عدم توجه به این مساله در بلند مدت منجر به تغییر بافت فرهنگى و اجتماعى شده و مشکلاتى را براى شهر میزبان به وجود مى آورد. یکى از وظایف شوراهاى شهر و روستا این است علاوه بر توجه به مزایاى اقتصادى حضور این نیروها، مراقب حفظ هنجارها و ارزش‌هاى بومى منطقه نیز باشند. پس در انتخاب اعضای شورای شهر این موضوع را در نظر بگیرید و از کاندیداها بخواهید تا برای این گونه مشکلات  شهری هم برنامه و راهکار ارائه دهند.