شهر من شورای من:  یکى از مشکلاتى که شهرهاى کوچک و روستاها با آن مواجه هستند، نبود یا کمبود سالن‌هاى کنفرانس به منظور گردهمایى‌هاى هنرى، فرهنگى و اجتماعى است. در بیشتر مناطق سالن‌هاى کنفرانس در صورت وجود، تنها مختص به نهادهاى دولتى و برگزارى سمینارهاى دولتى است. در حالی‌که نهادهاى مدنى و شهروندان عادى نیز حق دارند براى گردهمایى‌هاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى خود فضاى مناسب داشته باشند. فقدان چنین امکانى مى‌تواند باعث کاهش مشارکت شهروندان در فعالیت‌هاى فرهنگى و اجتماعى شود.ایجاد سالن اجتماعات سربسته مجهز به امکانات سمعى و بصرى که امکان برگزارى کنسرت، تأتر، سخنرانى و  غیره را به شهروندان مى‌دهد، یکى از وظایف شوراهاى شهر و روستا است.