شهر من شورای من: راه آهن یکى از زیر ساخت‌هاى توسعه است. مخصوصا در مناطقى که فاقد جاده مناسب یا دسترسى مناسب به فرودگاه است. از جمله این مناطق در ایران مى‌توان به برخى مناطق مسکونى روستایى یا شهرهاى کوچک در کوه‌هاى زاگرس و البرز و یا حتى بیابان‌ها و کویرهاى مرکزى ایران اشاره کرد. در برخى از مناطق از جمله برخى از شهرهاى لرستان راه آهن تنها وسیله ارتباطى مردم به حساب مى‌آید. از این رو در انتخابات شوراها بود و نبود راه آهن در برخى حوزه‌هاى انتخاباتى از جمله حوزه‌هایى که در انتظار اخذ مجوز احداث راه آهن و یا در حال ساخت و احداث راه آهن یا در انتظار بهبود کیفیت ارائه خدمات هستند، مى‌تواند هم براى نامزدهاى عضویت در شوراها و هم براى راى دهندگان مهم باشد.