شهر من شورای من:  کمبود فضاهاى آموزشى، امکانات تحصیلى و کیفیت بد محیط‌هاى آموزشى یکى از مشکلات شهرهاى کوچک و روستاها در ایران است. عدم وجود امکانات کافی براى معلم‌ها در مناطق محروم، باعث شده تنها معلم‌هاى بومى حاضر به تدریس در این مدارس باشند و معمولا مدارس با کمبود نیروى انسانى و کادر آموزشى مواجه هستند. فرسودگى محیط‌هاى آموزشى مشکل دیگرى است که مناطق روستایى و محروم با آن مواجه هستند. بسیارى از این مدارس نیاز به تخریب و بازسازى دارند و حضور دانش آموزان در این مدارس فرسوده خطرات زیادى را متوجه آنها مى کند. هم چنین کمبود سرویس‌هاى بهداشتى و آب آشامیدنى، ایمن نبودن سیستم‌هاى سرمایشى و گرمایشى در مدارس و وجود بخار‌ هاى غیر استاندارد، دو یا سه شیفته بودن مدارس از دیگر مشکلات مدارس در مناطق روستایى و شهرهاى کوچک است. از طرفى پراکندگى مدارس مشکلاتى را براى دانش آموزان به خصوص در مقاطع پایین تر به وجود آورده است. ارائه راه‌کار مناسب و تلاش برای حل این گونه مشکلات یکی از وظایف نمایندگان شما در شوراهاست. از آنها بخواهید تا پیگیر رفع این موانع باشند.