شهر من شورای من: حاشیه نشینى یکى از چالش هاى مدیریت شهرى، به ویژه در شهرهاى بزرگ ایران است. در کنار بحث ساماندهى و اسکان حاشیه نشین‌ها، مساله آموزش، سواد آموزى و بهداشت آنها نیز اهمیت زیادى دارد. شیوع اعتیاد و تولد فرزندان بدون هویت میان خانواده‌های حاشیه نشین نشان از اهمیت آموزش‌هاى لازم به این قشر از جامعه دارد. ایجاد پایگاه‌هاى سلامت و ترک اعتیاد از جمله وظایف شوراهاى شهر و روستا در قبال این گروه‌هاى آسیب پذیر است. هم چنین ایجاد پایگاه‌هاى بهداشتى به منظور آموزش راه‌هاى جلوگیرى از باردارى و در اختیار قرار دادن لوازم بهداشتى براى این منظور، اهمیت زیادى دارد. کنترل مدیریت مساله حاشیه نشینى توسط مدیران شهرى مى تواند از بروز بسیارى از آسیب‌هاى اجتماعى جلوگیرى کند. از نمایندگان خود در شوراها بخواهید تا مسائل حاشینه‌نشینان را در اولویت‌کاری خود قرار دهند.