شهر من شورای من: فراهم کردن زیر ساخت‌هاى لازم در حوزه ورزش بانوان، یکى از وظایف شوراهاى شهر و روستا است. در برخى از شهرهاى ایران، پراکندگى سالن‌هاى ورزشى امکان دسترسى آسان بانوان به فضاهاى ورزشى را نمى‌دهد. محدودیت‌ها سلیقه‌ای مذهبی و دولتی و نبود امکان استفاده برابر از فضاهاى ورزشى براى بانوان، اهمیت توجه به این موضوع را دو چندان کرده است و در کنار برنامه تشویقى براى زنان باید امکانات مناسب نیز فراهم شود.

• برگزارى برنامه‌هاى تشویقى براى بانوان با هدف توسعه ورزش همگانى

• ایجاد فضاهاى مناسب و امن براى دوچرخه سوارى بانوان

• تخفیف هاى ویژه براى استفاده از سالن هاى ورزشى ایجاد فضاى مناسب ورزشى مختص بانوان در پارک ها و …

اینها نمونه‌هایى از مطالباتى است که شهروندان مى‌توانند از شوراى شهر یا روستاى خود داشته باشند.