شهر من شورای من:  فساد ادارى و فساد در توزیع بودجه یکى از مشکلاتى است که شوراهاى شهر با آن مواجه هستند. مشکل دیگر فقدان مکانیزم‌هاى موثر براى نظارت شورا بر نحوه هزینه کرد بودجه در شهردارى‌ها است. برخى از شهردارى‌ها در این زمینه شفاف عمل نمى‌کنند. به طور مثال در حادثه آتش سوزى ساختمان پلاسکو بحث کمبود تجهیزات آتش نشانى مطرح شد. در این میان برخى شهردارى را به عدم پرداخت بودجه کافى به سازمان آتش نشانى متهم کردند. به نظر مى‌رسد که بوروکراسى ادارى و فساد از مهمترین دلایل عدم توزیع مناسب بودجه است. شهروندان می‌توانند در هنگام کارزار انتخاباتی، کاندیداهای شوراها را به شفافیت فراخوانده و پس از انتخابات با پرسش‌گری و پی‌گیری مداوم خواستار نظارت عمومی بر نحوه تخصیص بودجه‌ها شده و مانع از گسترش فساد‌ در شهرداری‌ها شوند.