شهر من شورای من: در شهر هاى پرجمعیتى مانند لندن، براى جلوگیرى از ترافیک، مدت زمان سبز شدن چراغ هاى راهنمایى و رانندگى براى عبور عابران بسیار کوتاه است. چون اضافه شدن حتى ثانیه منجر به بروز ترافیک مى شود. راه‌کار دیگرى که به منظور جلوگیرى از ترافیک در این شهر توسط شهردارى اعمال شده، احداث زیر گذرهایى به عرض خیابان است.این زیر گذرها معمولا در خیابانهایى که حجم ترافیک سنگین است، به تردد راحت تر خودروها کمک مى کند. خروجى این زیر گذرها معمولا به ورودى مترو ختم مى شود. آیا شورای شهر شما برای حل مشکلات ترافیکی چاره‌ای اندیشیده است؟ از آنها بخواهید تا به دنبال راه‌های جدید باشند.