شهر من شورای من: در برخى ازمراکز خرید، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌هاى قطار شهر لندن، سطل هاى زباله مجزا براى زباله هاى عمومى و زباله‌هایى که قابلیت بازیافت دارند، مشاهده مىشود. به این ترتیب هم به سلامت محیط زیست کمک شده و هم از هدر رفتن منابع سودمند جلوگیرى مى‌شود. در مورد مشابهى، در برخى فروشگاه‌ها در آلمان، کیسه‌هاى زباله زرد رنگ در اختیار مشتریان قرار مى دهند. شهروندان زباله‌هاى قابل بازیافت خود را در این کیسه ها مى‌ریزند و روز خاصى در هفته آن را جلو درب منزل قرار مى‌دهند. مأموران شهردارى با جمع آورى این کیسه ها، آنها را به محل‌هاى مخصوص بازیافت زباله انتقال مى دهند. جمع‌آوری بهداشتی زباله‌ها و بازیافت آنها همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات شهری در ایران بوده است. آیا شورای شهر شما چاره‌ای برای حل این مشکل ارائه داده است؟‌