درصحن- شوراها: انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران که از سال ۱۳۷۷ به نظام انتخاباتی کشور اضافه شد در حالی قرار است پنجمین دوره آن در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار شود که پیش از این با استقبال گسترده مردم همراه بوده است. براساس آمار اعلامی ستاد انتخابات کشور، انتخابات دوره سوم شوراها با مشارکت ۶۴.۸۳ درصدی، پرشورترین و انتخابات دوره دوم شوراها با مشارکت ۴۹.۹۶ درصدی کم رونق ترین تجربه شهروندان ایرانی در انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است.

 

جدول میزان مشارکت شهروندان در انتخابات شوراهای شهر و روستا:

تعداد کاندیداها درصد مشارکت تعداد شرکت کنندگان واجدین شرایط تاریخ برگزاری
۳۳۶,۱۳۸ ۶۴.۴۲% ۲۳,۶۶۸,۷۳۹ ۳۶,۷۳۹,۹۸۲ ۷/۱۲/۷۷ دوره اول
۲۱۸,۹۵۷ ۴۹.۹۶% ۲۰,۲۳۵,۸۹۸ ۴۰,۵۰۱,۷۸۳ ۹/۱۲/۸۱ دوره دوم
۲۴۷,۷۵۹ ۶۴.۸۳% ۲۸,۱۹۹,۹۰۳ ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴/۹/۸۵ دوره سوم
۲۵۹,۶۶۴ ۶۲.۶۵% ۳۱,۶۲۷,۷۰۴ ۵۰,۴۸۳,۱۹۲ ۲۴/۳/۹۲ دوره چهارم

انتخابات دوره پنجم شوراها، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار می شود در این دوره از انتخابات ۵۶ میلیون و ۲۱۷ هزار نفر (آمار تقریبی) واجد شرکت در انتخابات هستند.

 

شهر تهران

مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر،‌ بجز انتخابات دوره دوم که تحریم گسترده همراه شد، تفاوت معناداری با میزان مشارکت در کل کشور نداشته است هرچند میزان مشارکت شهروندان تهرانی همواره پایین تر از سطح کشوری بوده است. مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر تهران با سه دوره حضور و کسب ۶۵۵ هزار و ۷۶۶ رای (دوره سوم) تاکنون بیشترین رای تهرانی ها برای ورود به شوراها را از آن خود کرده است و  خانم مهنوش معتمدی آذر در انتخابات دوره دوم با ۸۵ هزار و ۸۳۹ رای معادل ۱۶ درصد واجدین شرکت در انتخابات، توانسته به عنوان عضو اصلی وارد شورای شهر تهران شود.

 

جدول میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات شوراها:

تاریخ برگزاری واجدین شرایط تعداد شرکت کنندگان درصد مشارکت آراء نفر اول و آخر
دوره اول ۷/۱۲/۷۷ حدود

۳,۵۰۰,۰۰۰

۱,۴۸۰,۲۷۵ حدود

۴۰٪

عبدالله نوری ۵۸۸,۶۳۳
سیدمحمد غرضی  ۱۹۲,۲۱۱
دوره دوم ۹/۱۲/۸۱ حدود
۴ میلیون
۵۶۲,۵۲۲ ۱۳% مهدی چمران ۱۹۲,۷۱۶
مهنوش معتمدی‌آذر ۸۵,۸۳۹
دوره سوم ۲۴/۹/۸۵ حدود

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار

۱,۶۵۶,۵۵۸ حدود

۴۰ درصد

مهدی چمران ۶۰۳,۷۶۶
حبیب کاشانی ۱۹۷,۲۸۴
دوره چهارم ۲۴/۳/۹۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۷۸۶,۳۰۰۰ ۵۰.۶۶% مهدی چمران

۵۶۶,۶۱۴
مهدی مفتح

۱۱۴,۴۳۹

هیات اجرایی و نظارت چهارمین دوره انتخابات شوراها در شهر تهران صلاحیت حدود ۴۰۰ کاندیدا را رد و صلاحیت ۱۷۸۵ کاندیدا را تایید کردند. نظارت بر این دوره از انتخابات با نمایندگان مجلس نهم با ترکیبی یک دست اصولگرا بود.

https://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=3c8de7b0-fb50-4e39-924f-d74c2451a4fa

منبع: ستاد انتخابات کشور