شهرمن شورای من: شوراى شهر منچستردر انگلستان، قوانینى براى جلوگیرى از مزاحمت‌هاى ناشى از آلودگى‌هاى صوتى در نظر گرفته است. طبق این قانون، دزدگیر منزل، مغازه و اتومبیل نباید براى همسایگان ایجاد مزاحمت کند. این یک مسؤولیت قانونى است.اگر فردى قصد دارد به تعطیلات برود، باید کلید منزل خود را در اختیار فرد مورد اعتماد قرار دهد تا در صورت فعال شدن دزدگیر، آن را خاموش کند. طبق قانون، دزدگیر منزل نباید بیش از ٢٠ دقیقه و دزدگیر اتومبیل نباید بیش از ۵ دقیقه فعال باشد.هم چنین قوانینى براى دست‌فروشان در نظر گرفته شده است. طبق قانون دستفروش‌ها قبل از ساعت ١٢ ظهر و بعد از ٧ عصر و هر بار بیش از ۴ ثانیه اجازه استفاده از بلندگو ندارند.قوانین مشابهى براى پارس کردن سگ در منزل، سر و صداى دستگاه تهویه یا کولر و کارگاه‌هاى خانگى نیز وجود دارد. آیا شورای شهر شما برای حذف آلودگی‌های صوتی در شهر شما اقدامی کرده است؟‌ از نمایندگان خود در شوراها بخواهید برای رفع این مشکلات برنامه ریزی و اقدام کنند.