شهر من شورای من: امروزه در اکثر کشورها در تمام تقاطع‌ها، چراغ‌هاى راهنمایى عبور از خیابان، مخصوص نابینایان وجود دارد. زمانى که چراغ سبز باشد به نشانه عبور، بوق هایى مقطع و آرام مى زند و زمانى که چراغ قرمز باشد با بوقهایى ممتد تر هشدار مى دهد. این یکی از اساسی ترین و البته ساده ترین امکاناتی است که می‌بایست در فضاهای عمومی برای افراد نابینا در نظر گرفت. اگر تا امروز در شهر شما این‌گونه خدمات ارائه نشده می‌توانید این مطالبه را با اعضای شورای شهر و کاندیداهای انتخابات شوراها در میان بگذارید.