شهر من شورای من: یکى از راه هاى کم کردن بار ترافیک شهرها، قرار گرفتن ایستگاه‌هاى اتوبوس در فضایى مجزا از خیابان اصلى است. در اغلب کشورهاى پیشرفته، ایستگاه اتوبوس در فضاى مشخصى در حاشیه خیابان قرار دارد تا اتوبوس حین سوار و پیاده کردن مسافر، مزاحمتى براى عبور سایر خودروها ایجاد نکند. وجود چنین ایستگاه‌هایى همچنین فضاى امنى را براى مسافران ایجاد کرده و باعث کاهش تصادفات شهری نیز می‌شود. اگر قصد دارید در انتخابات شوراها ثبت نام کرده و خدمتی به مردم شهرتان ارائه دهید می‌توانید چنین ایده‌هایی را با توجه به فضای شهر خود ارائه داده و گره‌ای از مشکلات ترافیکی در شهر خود باز کنید.