درصحن: اعضای شورای شهر یاسوج با انتقاد از قانون شکنی‌های مکرر شهرداری یاسوج، نسبت به زیرپاگذاشتن قوانین ساخت و ساز شهری در این مجموعه اعتراض کردند. به گفته اعضای این شورا، یاسوج با ۹۴٪ تخلف در حوزه شهرسازی، رکورد دار کشور است. فروش تراکم، ساخت بناهای غیر قانونی و استفاده از نقشه‌های جعلی و سواستفاده از کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله تخلفات شهرداری یاسوج است. با این حال این سوال مطرح است که چرا شورای شهر با علم به تخلفات مجموعه شهرداری، از اختیارات قانونی خود برای نظارت برشهرداری یا عزل شهردار استفاده نکرده است.